Styrets årsberetning 2009-2010

Årsberetningen ble godkjent på årsmøtet 1. mars.

Styret har hatt 5 styret møter i løpet av perioden.

Egen hjemmeside

Det ble opprettet egen hjemmeside for sameiene i B2 og B4, og en mailadresse for henvendelser. Styret er godt fornøyd med dette og håper at seksjonseierne også er godt fornøyd.

Utbedring av terrassene

Endelig har arbeidet med utbedringen av terrassene i B2 og B4 påbegynt. Arbeidet er i skrivende stund ikke ferdigstilt. Dette skyldes i det kalde været vi hadde i desember, og et par uforutsette omstendigheter underveis.

Heisene

I første halvår var det mye heisstans både i nr.2 og 4.

Anne Halvorsen har hatt kontakt med Euroheis kontinuerlig for å finne feilene i begge bygg og justere heisene i forhold til kapasiteten. Nyttelast (belastningsprøver) har vært kjørt i begge bygg og arbeidsfolkene fulgt opp. Heisene har kapasitet til 450kg.

I nr. 4 var det i tillegg i første halvår problemer med sikkerhets døren, feilen ble funnet, kabel i klem, slitt over. Denne ble skiftet. Innbrudd/hærverk i kjeller skapte også stopproblemer med heisen i nr. 4.

Det ble også foretatt  elektronisk endring av etasjenummer i begge bygg, og rettet etasjenummer i forbindelse med endring av etg angivelsen.

Det er skiftet lager i heisen i  nr.4

Dette var et større arbeid og heisen sto i to-tre dager. Heissjakten virket som en gitarkasse og lyden som denne feilen forårsaket, var ubeskrivelig. Lageret var nedslitt etter 50 års bruk. Det er anbefalt at dette byttes også for B2.

Det er videreformidlet at vi har et ønske om bedre rutiner for føring av heislogg. Dette vil nå bli gjort elektronisk og sendes direkte til leder/heiskontakt.

Brannvern, utskifning av slusedører

Styret har i det foregående året i det vesentlige arbeidet med skifte av slusedører.

Styret nedlagt et betydelig arbeid i forbindelse med utskiftning av slusedører etter henstilling fra OBRE. Før slutt befaring med leverandør, og før styret har godkjent arbeidet har Unni Brunes i B4 engasjert OPAK til befaring av dørene, OPAK konkluderer med at dørene ikke tilfredsstiller kravene. Styret stiller seg undrende til konklusjonen til OPAK. De dørene som er innstallert er branndører. Dvs at dørene holder brannen ute i 60 minutter. OBRE henstilte i sin rapport på at slusedørene ble byttet ut med brann og røyktette dører. Dersom man skulle installere brann og røykdører i slusene, ville dette medfører vakum i slusene som igjen vil medføre at man ikke får opp dørene. Dette har med byggetekniske konstruksjonen på blokkene. Dersom vil skal gjøre dørene røyktett må vi installere brannventiler i hver etasje og i hver sluse dette er et omfattende og kostbart arbeid.

Det fremkommer i forskriften at brannsikkerheten skal oppgraders til det som er praktisk og økonomisk forsvarlig. Styret mener at de branndørene som nå er installert er tilfredstillende.

De fleste som har gamle entredører har bestilt nye via styrets fellesbestilling. Utskiftning av dette er rett rundt hjørne. Styret henstiller all at all kontakt spørsmål fra seksjoneiere som skal skifte dører rettes direkte til leverandøren DVS.

Høringsuttalelse på vegne av Sameiet i forbindelse med byplanregulering av området sør og vest for våre bygg september 2009.

Styret har i forbindelse med høringsuttalelser vært i kontakt med med utrederfirmaet og byplankontoret. Sigurd Tønsberg har bistått styret i forbindelse med dette arbiedet. Styret utarbeidet en høringsuttalelsen våren 2009. Dette var en videreføring av høringsrunden fra høsten 2008 og det endelige utkastet til regulering. Forslaget omfattet kontorbygg for NRK og UiO og flere barnehager. Det er flere grunneier i området vest for nr.4 og viktig at dette bevares til allmennyttige formål.

Diverse

Det synes som styret har fått bukt med problemene i begge husene når det gjelder uønsket støy og bråk Den grønne planet i 1.etg har kommet til rette etter ett år på avveie. Bildet som var skrudd fast i veggen i gangen nede er dessverre blitt stjålet.

Styret har reklamert på hagemøblene som ble kjøpt i fjor vår. Treverket sprakk, og kvaliteten var ikke tilfredsstillende. Vi fikk pengene tilbake og skal kjøpe nye hagemøbler til våren. Parasollen er også blitt ødelagt og det vil bli kjøpt ny. Ola Erik Svånå og Lars Eikefjord har snekret platting. Styret er godt fornøyd med den nye uteplassen og håper mange vil benytte seg av den.

Sjakten er i den siste tiden var tett flere ganger. Styret ber alle være oppmerksom på hva de kaster. Ting av en viss størrelse som kan sette seg fast i sjakten som f.eks hagemøbler, ringpermer osv skal ikke kastes i sjakten. Sjakten er kun til husholdningsavfall. Dersom forholdene ikke bedrer seg snarest, vil sjakten bli stengt.

Ny boligskatt, styret engasjert takstmann Birger Olsen i Boliginstituttet, alle blir tilsendt riktig arealangivelse til bruk i selvangivelsen.

Lekkasje i kjeller og oversvømmelse i vaskeriet i nr.4: Oppfølging av drypping og lekkasje i kjelleren. Lokalisering av problemet til vaskeriet i nr.4. Det var tøy som tettet igjen avløpet. Dette ga ”vannoverslag” til kjelleren. Høytrykkspyling av utførsel i vaskeriet i nr.4 ble gjennomført og lekkasjen stoppet.

Rekruttering til styret

Det har i de siste årene vist seg svært vanskelig å rekruttere nye medlemmer til styret.  Det skaper utfordring for samtlige seksjonseiere med hensyn til hvordan man skal løse dette problemet i fremtiden. Enkelte seksjonseiere gjør at belastningen på styrets medlemmer blir unødvendig stor. Enkelte respekterer ikke at styret medlemmer ikke skal kontaktes privat med mindre det gjelder helt spesielle forhold. Styret ved styrets leder har de siste årene forsøkt å fokuserer på hva som er styrets arbeid ut fra vedtektene. Det synes for enkelte som om verv i styret skal være en fulltidsjobb, og dette er ikke forenelig med styrets oppgaver og ei heller muligheten til å rekruttere nye medlemmer til styret.

Slik styret ser situasjonen nå er det to muligheter for å løse denne situasjonen.

  1. Styret besettes med et minimum av medlemmer. Alle oppgavene vil bli løst av eksterne. Det eneste som blir gjort av styrets medlemmer er organisering av arbeidet og konkrete oppgaver vil bli løst av eksterne. Styrets honorar opprettholdes i tillegg til de utgifter som påløper sameiet med å få løst vedlikeholdsoppgavene.
  2. Sameiet leier inn en ekstern styreleder. Dette vil mest sannsynlig koste sameiet 100.000 i honorar. Dette inkl. ca 10 times arbeid i måneden. I tillegg til dette vil det bli fakturert pr time for arbeid utover dette.

Nye seksjonseier i 2009/2010

Dette avsnittet er fjernet fra nettversjonen av personvernhensyn. Ta kontakt med forretningsfører for å få tilsendt listen.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.