Årsmøte 11. april 2011

Det innkalles til et felles ordinært sameiermøte for sameiene Blindernveien 2 og 4 mandag 11. april 2011 kl 18.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B.

Årsmøtet blir felles for sameiene. Felles saker behandles samlet og separate saker hver for seg.

Det vil foretas separate avstemminger for de enkelte punkter for hvert av sameiene.

Last ned innkalling og alle sakspapir (PDF).

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å undertegne referatet.
 3. Godkjenning av styrets årsberetning.
 4. Styrets honorar for 2010. Styret foreslår at styrehonoraret årlig reguleres i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, så fremt ingen reiser andre forslag som vedtas.
 5. Godkjenning av selskapets resultatregnskap og balanse for 2010 i revidert stand, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet for 2010.
 6. Vedlikehold:
  6.1 Styret foreslår at vedlagte vedlikeholdsplan vedtas for 2011 og foreløpig vedtas for 2012.
  6.2 Pga flere tilfeller med alvorlig lekkasjer det siste året, foreslår styret at seksjonseierne må skifte radiatorkraner som er eldre enn 10 år. Styret vil innhente tilbud og koordinere utskiftingen.
 7. Spørsmål om videre drift av vaskeriene eventuelt flytting av vaskeri, se styrets utredning og forslag til vedtak.
 8. Finansiering av vedlikeholdsarbeidet.
 9. Spørsmål om fortsatt drift av kjøleanlegget i matbodene i Blindernveien 4. Styret foreslår at anlegget blir slått av for å spare strøm, da svært få av seksjonseierne oppbevarer mat i bodene. Tilsvarende anlegg i Blindernveien 2 er avslått.
 10. Budsjettforslag for 2011.
 11. Oppretting av vaskerikomité og hagekomité.
 12. Valg til styre, vaskerikomité, hagekomité og valgkomité.
 13. Eventuelt.

Dersom du ikke har anledning til å delta på sameiermøtet kan du gi en annen person fullmakt til å stemme for deg (f.eks. en seksjonseier, styreleder eller et styremedlem).

Last ned innkalling og alle sakspapir (PDF).

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.