Sammenslåing av B2 og B4 i 2015

Sameiet Blindernveien 2 og 4 var tidligere to separate boligsameier. De ble slått sammen til ett sameie ved årsskiftet 2015/2016. På denne siden finner du informasjon om sammenslåingen.

Prosessen med sammenslåingen startet i mars 2015. Sameiene ble formelt slått sammen ved årsskiftet 2015/2016. Prosessen ble formelt avsluttet i februar 2016.

Viktige dokumenter:

Oppsummering av sammenslåingen

(fra årsmeldingen som ble lagt fram for årsmøtet i 2016)

Årsmøtet i hvert av sameie vedtok på årsmøtet i mars at sameiene skulle slås sammen til ett boligsameie, og at det nye sameiet skulle hete Sameiet Blindernveien 2 og 4. Styret fikk fullmakt til å gjennomføre nødvendige tiltak for å slå sammen sameiene. Styret har lagt stor vekt på god og jevnlig informasjon til seksjonseierne om arbeidet med sammenslåingen i 2015.

I prosessen med sammenslåingen må ett av sameiene legges ned. Styret vedtok at Sameiet Blindernveien 4 (gårdsnummer 46, bruksnummer 90) avvikles, og at seksjonene i B4 blir nye seksjoner i det som i dag er B2 (gårdsnummer 46, bruksnummer 88). B2 endret deretter navn til Sameiet Blindernveien 2 og 4 (gårdsnummer 46, bruksnummer 88). Årsaken til at styret valgte å legge ned B4 var blant annet at det var færre pant og heftelser i seksjonene i B4, og at det gjorde prosessen enklere. Det var også mer rot i seksjonsnummerrekkefølgen i B4 enn i B2. Seksjonsnumrene er ikke endret i B2, mens alle seksjonene i B4 får nye nummer.

I november var alle nødvendige dokumenter i forbindelse med sammenslåingen av sameiene undertegnet av seksjonseierne, og de ble sendt til Oslo kommune og Statens kartverk.

I sammenslåingsprosessen ble først eiendommene (46/88 og 46/90) slått sammen. Så ble B2 utvidet med 45 nye seksjoner. I 2016 skal pant og heftelser fra seksjonene i B4 overføres til de nye seksjonsnumrene i B2. Så slettes de gamle seksjonsnumrene i B4, før dette sameiet formelt opphører å eksistere.

Formell sammenslåingsdato ble fastsatt til årsskiftet 2015/2016. Det er felles regnskap og drift fra og med dette tidspunktet.

Kostnader/besparelser til sammenslåingen

I 2015 betalte sameiene 180 000 i forsikring.  Med ca 2,5 % prisstigning ville dette i 2016 utgjøre ca 185 000 kr. I 2016 ble forsikringsavtalen reforhandlet p.g.a. sammenslåingen og prisen redusert til 109 000 kr, en besparelse på 76 000 kr.

I 2015 betalte sameiene 185 270 kr i honorar til forretningsfører. Med prisstigning ville dette i 2016 utgjøre ca 190 000 kr. Honoraret ble redusert til 121 500 kr, en besparelse på 68 500 kr.

Andre kostnader vil trolig også bli redusert, bl.a. vedlikeholdsavtalene, etter hvert som avtalene går ut og de reforhandles.

I 2015 betalte sameiene 299 000 kr i honorar til Dalan advokatfirma AS, som har bistått oss i sammenslåingen. I 2016 vil det trolig påløpe rundt 100 000 kr i utgifter til tinglysingsgebyr og advokat. Utgiftene er på nivå med det som ble antydet for forrige årsmøte. Utgiftene vil bli tjent inn etter ca 2,5 år p.g.a. de reduserte kostnadene.

Sammenslåingsprosessen steg for steg

 • 10.03.2015: Årsmøtene vedtok sammenslåing. Styret brukte deretter en del tid på å utrede prosessen i samarbeid med advokat. Møter med kommunen og Kartverket for å forberede sammenslåingen.
 • 28.05.2015: Styret sendte ut et grundig informasjonshefte om prosessen.
 • 20.08.2015: Ekstraordinære årsmøter for å vedta vedtekter for det sammenslåtte sameiet. Seksjonseierne leverte samtykkeskjema til sammenslåingen.
 • 24.08.2015: Styret vedtok at B4 skulle legges ned og at seksjonene i B4 skulle overføres til B2. Det er derfor leilighetene i B4 fikk nye seksjonsnummer.
 • 24.08.2015: Dalan advokatfirma sendte brev til alle bankene med pant i leilighetene i B4 for å få overført pant og heftelser til de nye seksjonsnumrene. Det ble samtdig registrert tinglysingssperrer på alle seksjonene i B4.
 • 09.11.2015: De siste samtykkene og pantedokumentene fra bankene kom på plass (det var en lang og tung prosess for å få samlet dem inn…).
 • 16.11.2015: Dokumentene ble oversendt til Oslo kommune. Kommunen opprettet seksjon 46-90 i Blindernveien 2. Seksjonene i Blindernveien 4 skulle overføres til Sameiet Blindernveien 2, som deretter skulle endre navn til Sameiet Blindernveien 2 og 4.
 • 05.01.2016: Dokumentene ble sendt videre til Statens kartverk.
 • 15.01.2016: Kartverket registrerte pant/heftelser på de nye seksjonsnumrene, og slettet heftelsene fra de gamle seksjonsnumrene.
 • 22.01.2016: Kartverket registrerte «Melding om oppløsning» av Sameiet Blindernveien 4.
 • 05.02.2016: Kartverket fjernet tinglysingssperrene i Blindernveien 4.
 • 10.02.2016: Oslo kommune slettet de gamle seksjonene i B4, slettet sameiet B4 og slo så sammen eiendommene 46/88 og 46/90. Størstedelen av sammenslåingen ble da avsluttet! Oversikt over påløpte kostnader så langt.
 • 15.02.2016: Fusjonen av selskapene ble godkjent av Brønnøysundregistrene. Gamle B4 ble slettet, gamle B2 endret navn til B2 og B4. Sameiet har beholdt organisasjonsnummeret til gamle B2: 977 182 425.

Neste steg i prosessen

 • Siste steg i prosessen er ny reseksjonering av det sammenslåtte Sameiet Blindernveien 2 og 4 for å justere eierbrøkene for to av seksjonene (vaskerileilighetene) slik at disse blir i samsvar med det faktiske bruttoarealet til leilighetene.

Hvorfor ble sameiene slått sammen?

Det korte svaret: Spare penger.

Det litt lengre svaret: De to sameiene oppførte seg som om de var ett sameie: det var felles styre og felles drift. Bygningene er like og har samme vedlikeholdsbehov. Det var ingen gode grunner til å være to ulike sameier. Organisasjonsformen skapte mye merarbeid: Det måtte føres to regnskap, selv om nesten alle inntekter og kostnader var like. Det måtte inngås doble sett med vedlikeholdsavtaler, all rapportering måtte skje to ganger og styret måtte stadig forklare at «vi er egentlig er to selskaper selv om det ikke virker slik». Årlig besparelse på å slå sammen sameiene viste seg å være i underkant av 150 000 kr.

Hvorfor er det to sameier?

Blokkene våre ble oppført av Marienlyst boligbyggelag. I 1959 ble boligbyggelaget omdannet til Marienlyst borettslag, og denne organisasjonsformen ble beholdt i 24 år. I 1978/1983 ble boretts­ laget omdannet til et boligsameie, som ble delt i to boligsameier på 90-­tallet.

Delingen i to boligsameier ble gjennomført p.g.a. juridiske misforståelser og én kranglete seksjonseier; flertallet på årsmøtene var mot deling.

Sameiene hadde hele tiden felles styre, vaktmester, forretningsfører og forvaltning; i perioder også felles regnskap (!).

Publisert 23.8.2015 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 2.6.2016 av Erik Bolstad.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.