Nye sykkelboder – informasjon til beboerne

Gode nyheter: søknaden om byggetillatelse for våre nye sykkelboder kom denne uka et langt steg videre i Plan- og bygningsetaten, etter noen byråkratiske strafferunder der vi blant annet måtte sjekke innholdet av forurensning i grunnen. Når planen godkjent vil vi begynne prosessen med å innhente anbud, og vi ønsker å komme i gang med byggingen så snart som mulig.

Arkitekturen

Søknaden med tegninger er utført av Ihuga Arkitekter. I tråd med vedtak i årsmøtet plasseres sykkelbodene langs Blindernveien, mellom B2 og B4. Prosjektet består av to boder, en for hver av blokkene, bygget sammen til en bygning med en pergola som gir et delvis overbygd uteareal mellom bodene. Hver bod gir plass til 24 sykler (2 høyder) og 4 Lastesykler. I alt får altså sameiet utvidet sykkelparkeringen med 56 plasser. Adkomsten til bodene blir direkte fra innkjørselen til B4 og fra adkomstveien nordvest for B2.

Bygningen er gitt et arkitektonisk uttrykk som samsvarer med blokkenes form og uttrykk. Den blir 6,4 meter bred og 17 meter lang. Veggene får liggende trespiler. Et transparent materiale på innsiden skal hindre innsyn. Taket er flatt, med grønne vekster. Bodene skal være låsbare og ha belysning.

Det overdekkede rommet mellom bodene får tett vegg mot Blindernveien. Bygningen danner dermed en skjerm mot veien. Rommet under pergolaen tror vi blir et fint tilskudd til utearealet, her kan det bli gode muligheter for skjermet uteopphold for lek, arrangementer, sykkelreparasjoner etc.

Plassering

For at inngrepet i hagearealet skal bli minst mulig har vi søkt om tillatelse til å plassere bygget nærmest mulig Blindernveien, 1,3 meter fra fortauet. Bygningen vil da erstatte furuhekken som står der i dag. Eksisterende tre langs innkjørselen til B4 skal bevares. Det skal også mest mulig av den syrinen som står ved innkjørselen til B2. Vi viser til vedlagte tegninger.

Finansiering

Årsmøtet vedtok at finansieringen av prosjektet skjer delvis over driftsbudsjettet, delvis gjennom engangsbeløp fra alle sameierne. I årsmøtesaken anslo styret at de totale kostnadene vil ligge innenfor 800.000 kr. Før prosjektet er godkjent av kommunen og tilbud foreligger fra utførende firma er det imidlertid vanskelig å si mer eksakt hva prosjektet vil koste. Styret vil søke om tilskudd fra Oslo kommune, som kan dekke inntil 20% av kostnadene, maks 100 000 kr. Dersom kommunen gir denne støtten og vi finansierer 200 000 kr over driftsbudsjettet, har styret anslått at det vil bli behov for et engangsbeløp fra hver leilighet på 5000-6000 kr.

blindernveien.no ble sist oppdatert 10.10.2021.