Blindernveien 2 og 4 på Gul liste

Rett før sumarferien vedtok Byantikvaren å setje Blindernveien 2 og 4 på Gul liste.

Gul liste

  • Byantikvarens Gule liste er eit oversyn over registrerte verneverdige kulturminne og kulturmiljø i Oslo.
  • Lista innheld alle freda og verna bygg og mange andre ulike typer kulturminne.
  • I tillegg blir ein del bygg som ikkje er formelt freda eller verna ført opp på lista. Dette er bygg som Byantiakvaren ser på som verneverdige, men der det ikkje er fatta eit formelt fredningsvedtak.

Blindernveien 2 og 4 er ikkje freda, men er i kategorien som Byantikvaren ser på som bevaringsverdige. D.v.s. at det er lettare å få aksept for mindre fasadeendringar (f.eks. i samband med fasaderehabiliteringa vår) enn om bygga hadde blitt freda.

Det er fint å vite at vi bur i bygg som har så unik arkitektur at dei er verneverdige. Det bør vi gle oss over!

Høg verneverdi

Byantikvaren har skrive ein rapport om blokkene, der vi m.a. kan lese dette:

Punkthus beliggende mot nord i grøntområdet på Marienlyst. Blokkene er oppført i 1958-59 og markerer en avslutning av det helhetlige, funksjonalistiske området. De slutter seg til bebyggelsen fra mellomkrigstiden på en naturlig måte. Blindernveien 2-4 ble reist for Marienlyst Byggelag, hvis medlemmer var ansatt ved Universitetet, NRK, Kirkedepartementet, Oslo kommune og Meteorologisk institutt.

Den funksjonalistiske bebyggelsen på Marienlyst er oppført på 1930-tallet og er et av byens viktigste funkisområder. Det består av lame1lhus langs Kirkeveien, og lameller langs Suhms gate, Harald Hårfagres gate og Gardeveien, i tillegg til et stort grøntområde mellom bebyggelsen, Marienlyst skole og NRK. Her ble nye boligideer om sol, lys og luft for beboerne realisert.

Blindernveien 2 og 4 har høy verneverdi som to svært godt bevarte punkthus fra en periode hvor mye av arkitekturen er svært transformert. De har de fleste originale elementer bevart; balkonger, mange dører og vinduer, fasadematerialer og hovedvolum. Blokkene er bygningshistorisk interessante som de første som er bygget med betongstøpning av søyle med glideforskaling. Blindernveien 2 og 4 er dessuten en viktig del av den helhetlige modernistiske bebyggelsen og parkanlegget på Marienlyst.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.