Etablering av parkeringsplasser ved Blindernveien 4

Når utbyggingen av studentboligene i Blindernveien 6 starter mister sameiet 8-9 parkeringsplasser utenfor B4. På ekstraordinært årsmøte i august 2017 ble det vedtatt å erstatte disse med nye plasser utenfor B2 og B4. De skisserte anleggene viste 5 nye plasser utenfor B2 og 4 nye plasser utenfor B4.

Anlegget utenfor B2 ble ferdigstilt våren 2018. Her fikk vi 7 nye parkeringsplasser.

Når det gjelder anlegget utenfor B4, ved innkjøringen til B4 fra Blindernveien, viste det seg vanskelig å få plass til 4 nye oppstillingsplasser mot Blindernveien slik det var skissert for årsmøtet. Adkomst for søppelbil til nordsiden av B4 ville kreve fjerning av det store treet som står her. Det er ikke ønskelig. En kantparkering for 2 biler kan vi imidlertid få plass til.

Ved befaring med mulige leverandører ble det pekt på en mulighet for å etablere 5 nye parkeringsplasser i dette området, inn mot nordveggen på B4. En skisse som viste dette ble sendt eierne/beboerne i B4 for eventuelle innspill. Noen mente dette var en god løsning, andre mente løsningen ville gi uheldige konsekvenser for beboere i B4. Det ble også pekt på at endringene i skissen som var presentert for årsmøtet, var så store at de burde behandles av nytt årsmøte. Styret valgte etter dette å utsette anlegget utenfor B4 og gjøre engrundigere vurdering av mulige løsninger her.                                                                       

En løsning med 5 plasser vurderer styret at krever behandling av årsmøte. En løsning med 2 plasser kan styret gjennomføre uten ny behandling.

Styrets foreløpige vurdering

Med 7 nye parkeringsplasser utenfor B2 og 2 nye utenfor B4 vil vi ha skaffet erstatning for de 8-9 plassene vi mister når Blindernveien 6 bygges ut. Dersom vi velger løsningen med 5 nye plasser utenfor B4 vil vi i alt få 12 nye plasser, 3-4 flere enn de vi mister. Denne løsningen vil imidlertid føre til en større reduksjon av grøntanlegget foran B4 og større sjenanse for de som har soverom ut mot Blindernveien.

Styrets foreløpige vurdering er at løsningen med 2 nye plasser i kantparkering mot Blindernveien er å foretrekke. Vi vil med disse ha erstattet de plassene vi mister, og alternativet er mindre kostnadskrevende for sameiet. Nylig innført beboerparkering i området gir også bedre parkeringsmuligheter, og det er dessuten mulig å leie garasjeplass i nærområdet.

Frist for eventuelle innspill før styret tar endelig beslutning er 15. november.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.