Spørsmål og svar om oppussing

Hvem har ansvar for hva?

Sameiene har ansvar for:

 • Dører: Slusedørene fra trapperommet og inn til støyslusa. Dører i fellesarealene.
 • Gjennomgående rør: Soilrør, forbruksvann, radiatorrør o.l.
 • Utvendig vedlikehold, unntatt vinduer.
 • Elektrisk: Hovedtavle, sikringsskap i fellesarealene, stigeledning.
 • TV-signaler fram til koplingsboks i hver etasje.
 • Vegger, gulv, tak m.m.: Trapperommet, fellesarealene, vaskeriet, fyrrommet.

Seksjonseierne har ansvar for:

 • Alt vedlikehold og oppussing av egen leilighet, inkludert bad.
 • Entrédør. Gulv, vegger og tak i sluse (sammen med den andre seksjonseieren du deler sluse med).
 • Alle rør i leiligheten, fra og med tilkoplingspunktet til gjennomgående rør. For radiatorrørene har seksjonseierne f.eks. ansvar fra og med der de horisontale rørene går ut fra de vertikale gjennomgående rørene.
 • Radiatorene, radiatorkraner, radiatormålere og målere for forbruksvann.
 • Vinduer, både innvendig og utvendig, samt beslag rundt vinduene.
 • Elektrisk: Egen underfordeler (sikringsskap) i trapperommet og alle ledninger fra denne og inn i leiligheten. Alt innvendig elektrisk opplegg.
 • TV-signaler fra koplingsboks i hver etasje og inn i leiligheten.

Styret har samlet svar på ulike spørsmål vi får som er knyttet til oppussing av hver enkelt  leilighet. Oversikten er ikke uttømmende, ta kontakt med styret dersom det er noe du lurer på!

Husk at alt arbeid i leilighetene og gårdene ellers skal følge gjeldende forskrifter (pass særlig på brannsikringsforskriftene!).

Blokkene er ikke klassifisert som særskilte brannobjekt av brannvesenet, men siden det bare er én skikkelig rømningsvei kreves det at firmaer som prosjekterer arbeid av brannteknisk karakter må ha sertifisering for arbeid på slike bygg.

Ta kontakt om det er andre ting du lurer på!

Vi har lagt ut de originale plantegningene fra 1959 dersom du lurer på plassering av ventilasjonskanaler, rør o.a.

Støy o.l. under oppussing

Blokkene er bygget slik at støy fra banking/sliping/pigging osv. forplanter seg i strukturen. Dette kan være til sjenanse for naboer, selv de som bor forholdsvis langt unna seksjonen der arbeidene utføres. Derfor har borettslaget relativt strenge regler for støyende arbeider og varsling.

Les husordensreglene og vedtektene!  Bestemmelser om varsling og arbeidstider finnes i husordensreglene. Respekter disse! 

I reglene står det: 

Særlig om oppussing og støyende arbeider:

 • Kortvarige / sporadiske arbeider: Nødvendig drillboring, banking eller lignende støyende arbeider er tillatt hverdager mellom kl 08.00 og 18.30, samt lørdag mellom kl 09.00 og 16.00.
 • Større/sammenhengende oppussingsarbeider over flere dager: Styret og naboer skal alltid varsles på forhånd. Skriftlig varsel skal gis styret minimum 1 uke før arbeidene påbegynnes, og naboer skal varsles gjennom eget oppslag i resepsjonen i 1. etasje minimum to dager før igangsettelse.

Det skal legges en plan for oppussingen sammen med styret, i forkant og underveis, og med varsling til beboere i blokka minst en uke før oppstart.

Særlig støyende arbeider (eksempelvis drillboring) skal planlegges og varsles fortløpende og i forkant til naboer gjennom å henge opp plan uke for uke med angitte tidsrom for støy.

Oppussingsprosjekter som varer utover 2 uker / 10 arbeidsdager må gjennomføres innenfor alminnelig arbeidstid mandag – fredag kl 0800 – 1600, med mindre styret gir særskilt tillatelse til avvik fra dette.

Den aller viktigste regelen er kanskje denne: Vis hensyn til naboene og de andre som bor i blokka.

Det er IKKE anledning til å stenge vann, demonterer radiatorer, kople fra strøm e.l. uten etter avtale med styret. Slikt arbeid skal varsles i god tid.

Alt støv og rot i fellesarealene skal fjernes samme dag. Dersom det er nødvendig, skal gulv og vegger vaskes. Skader på vegger, tak o.l. skal utbedres innen en uke. Sekker o.l. med byggeavfall skal kun lagres i kort tid utenfor blokkene – max 1 uke.

Et standard skjema for varsling av oppussingsarbeider ligger nederst på denne siden. 

 

Vinduer

Hver seksjonseier er ansvarlig for sine egne vinduer.

Dersom du ønsker å skifte vindu, må du bestille nøyaktig samme type som er i resten av bygget. Materialer, dimensjoner, farger og glasstype skal være likt som de andre vinduene. Vinduene er laget av NorDan. Kontakt styret for fargekoder og mål.

Radiatorene

Hver seksjonseier er ansvarlig for radiatorer og røropplegg i egen leilighet. Du får kjøpt nye luftenøkler i vanlige jernvarebutikker. En autorisert rørlegger kan skifte radiatoren eller evt deler av den. Firmaet Ista AS må montere ny måler på radiatorer som blir skiftet. Vi anbefaler at det monteres termostatventil ved skifte av radiator­kraner, dette reduserer energiforbruket betraktelig (og fører til lavere regning for seksjonseieren).

Lekkasjer på radiatorene og tilhørende ventiler gjør at hele varmeanlegget ruster, og fører til redusert levetid på hele anlegget. Hver seksjonseier er ansvarlig og eventuelt erstatningspliktig dersom feil eller mangler på egne radiatorer rammer sameiet eller andre seksjonseiere.

Slukskifte på bad + vannrør

Nye sluk som leveres i dag er som regel grunnere enn de gamle slukene. D.v.s. at nye sluk normalt ikke vil bli synlig i etasjen under. Hvor dypt sluket vil ligge kommer an på hvordan rørleggeren velger å montere dette, derfor kan det i enkelte tilfeller likevel bli synlig i etasjen under. Det må påregnes arbeid med utbedring av tak i badet under når man skifter sluk.

Dersom det ikke er senket tak i leiligheten under vil denne bli direkte berørt av slukskifte. Det skal minimum gjøres arbeid på følgende måte:

 • Taket i etasjen under må sparkles og males etter at det nye sluket er montert.
 • Det bør være en person i badet under som overvåker piggearbeidene slik at disse ikke forårsaker skade på sanitærutstyr og fliser.

Dersom det er senket himling i badet under er det viktig å støvsuge godt over denne etter at piggearbeidene er fullført.

Det må benyttes støpjernsluk siden hver enkelt leilighet er en egen branncelle. Dersom det ikke er 75 mm avløp fra grenrør på soilstammen (men kun 58 mm), må dette skiftes til 75 mm.

Dersom vannrør skal monteres skjult må disse monteres i rørsystem av godkjent kvalitet. Det skal monteres som rør i rør. Det bør monteres rørfordelerskap med drenering til bad. Grensesnitt mellom gamle CU-rør og nytt røranlegg må være tilgjengelig via en inspeksjonsluke dersom det ikke ligger åpent.

Det er svært viktig å branntette etter gjeldene forskrifter.

Ta kontakt med seksjonseieren i etasjen under i god tid for å avtale arbeidet.

Se også punktet om meldeplikt nedenfor.

Annet arbeid på baderom

Se også punktet om utskifting av sluk.

Oppussing av bad skal utføres av fagfolk med våtromssertifikat. På hjemmesiden til Fagrådet for våtrom kan man finne en liste over alle godkjente bedrifter. Meld fra til styret om hva slags arbeid du skal utføre i god tid på forhånd. Alle endringer i vegger o.l. må godkjennes av styret.

Alt arbeid på bærevegger, baderom og andre vesentlige endringer er søknadspliktig til Plan- og bygningsetaten (reviderte forskrifter fra juli 2010). Seksjonseier er ansvarlig for å sende søknad og meldinger i samsvar med Plan- og bygningsloven samt andre lover og forskrifter. Seksjonseier er ansvarlig for at alt arbeid blir utført i henhold til teknisk forskrift. D.v.s. at alle brannkrav og krav til vannskadesikkerhet må følges.

Hvis badet i leiligheten er av opprinnelig stand, vil dusjing rett på gulvet føre til fuktskader og lekkasje. I slike bad skal det enten dusjes i badekar eller i dusjkabinett med avløp til sluk. Hvis den enkelte seksjonseier unnlater å foreta pliktig vedlikehold, eller utfører arbeider på badet i strid med lov eller forskrift og det oppstår en skade, kan seksjonseier bli erstatningsansvarlig overfor sameiet/skadelidende nabo.

Det bør benyttes baderomsplater som for eksempel Litex, Wedi eler tilsvarende på baderomsvegger. Det skal legges membran i henhold til gjeldende forskrifter. Det bør monteres helsveiset banemembran på badegulv under støp. Badegulvet må avrettes med fall mot sluk før membranen monteres.

Det er viktig at ventilasjonen blir opprettholdt som tidligere. Ingen ventilasjons­luker må stenges eller monteres på en måte som fører til reduser luftinntak.

Dersom rørlegger flytter vannmåler fra Ista inn i fordelerskap må døren til dette skapet være i plexiglass eller lignende. Stål og lignende blokkerer radiosignaler fra/til måler.

Det SKAL være luftespalte i dør til både baderom og toalett. Luftespalte kan enten være ventil i døra (typisk en avlang ventil med mange hull) eller minimum 2 cm åpning i underkant av døra. Luftespalta er viktig for at ventilasjonssystemet skal fungere; uten luftespalte vil ikke fuktig luft trekkes ut fra badet. La gjerne døra til badet og toalettet stå på gløtt, da blir ventilasjonen best!

Soilrør (kloakk, toalett o.l.)

Se også punktet om utskifting av sluk + annet arbeid på baderom.

Dersom det skal gjøres endringer på f.eks. toalett eller andre installasjoner m.m. som er knyttet til soilrørene, må utførende rørlegger være forberedt på å måtte gjennomføre full spyling av rørene dersom rust eller avleiringer faller ned og tetter rørene lenger nede. Kostnaden for dette må normalt bæres av den enkelte seksjonseier som gjør arbeid på rørene.

Entrédør

Ved skifte av entrédør er det viktig at den nye døren følger gjeldende brannforskrifter (hver leilighet er en egen branncelle), at døren er både brann- og røyksikker og at den er dimensjonert for å tåle minimum 60 minutter brann.

Husk at det skal branntettes med godkjent materiale etter gjeldende forskrifter.

Yttergang / sluse

Slusa mellom trappeoppgangen og entrédørene inn til hver leilighet er de aktuelle seksjonseiernes ansvar. Man står fritt til å male vegger og tak, legge nytt gulv o.l. så lenge begge seksjonseierne er enige om dette. Gulvet må være solid (linoleum, fliser eller laminat) og det må legges sperre mot betongen slik at fuktighet ikke kan trekke ned i denne. Det bør legges en metallist mot slusedørterskelen.

Dersom du vil ha samme farge på veggen i slusa som i trapperommet er fargekoden 0500-N9901. Slusedørene og karmene har fargekode S 0502-Y.

Sameiet har ansvar for slusedørene.

Ventilasjon

All luft fra kjøkken og mot det felles ventilasjonsanlegget må filtreres. Det SKAL monteres skikkelig kullfilter på kjøkkenvifter.

Ikke monter avtrekksvifter på baderom eller i andre rom i leiligheten (det er kun tillatt med avtrekksvifte på kjøkkenet). Det er et velfungerende ventilasjonsanlegg i gården som bl.a. suger ut fuktig luft fra baderommene. Dersom det monteres ekstra avtrekksvifter, fører dette til at trykket i ventilasjonsanlegget faller og utluftingen fra andre leiligheter blir dårligere.

Ingen ventiler skal dekkes til. Ventiler som evt. har blitt bygget inn tidligere må åpnes.

Elektrisk

Underfordelerne som befinner seg i sikringsskap («kott») i trapperommet er hver enkelt seksjonseiers eiendom og ansvar. Seksjonseier er også ansvarlig for ledninger fra underfordeleren og inn i leiligheten, samt alt elektrisk opplegg inne i leiligheten.

De fleste seksjonseierne fikk oppgradert underfordelerne i 2010/2011, og fikk samtidig økt kapasiteten til 2/25 amp. Det er ikke adgang til å skifte til hovedsikringer med større kapasitet enn dette, da kan gårdens sikringer slå ut og samtlige leiligheter miste strømmen.

Balkong

Hver seksjonseier er ansvarlig for maling inne på egen balkong. Sameiet er ansvarlig for maling på yttervegger.

Fargekoden for veggen er NCS S 1500-N (hvit/lys grå), andre farger er ikke tillatt. Du må bruke malingen StoCryl V20. Du kan kun male de innvendige veggene, ikke ut på stolpene som vender utover (det må ikke bli synlige skiller midt på vegger eller stolper).

Dersom det gjøres arbeid på gulvet på balkongen må det lages ny membran som hindrer at vann kan trenge inn under veggen. Gulvet er malt med StoPur EB 400, farge Ral 7035. Du kan fritt legge fliser e.l., så lenge membranen er intakt. Rømningsluka i gulvet kan ikke dekkes til, heller ikke med lemmer e.l.

Vær oppmerksom på at du ikke må dekke til brannluka – rømningsveiene må være åpne!

Meldepliktig arbeid

Alt arbeid på bærevegger, baderom og andre vesentlige endringer er søknadspliktig til Plan- og bygningsetaten (reviderte forskrifter fra juli 2010). Seksjonseier er ansvarlig for å sende søknad og meldinger i samsvar med Plan- og bygningsloven samt andre lover og forskrifter. Seksjonseier er ansvarlig for at alt arbeid blir utført i henhold til teknisk forskrift. D.v.s. at alle brannkrav og krav til vannskadesikkerhet må følges.

Det må sendes søknad til styret dersom man ønsker å gjøre endringer i bærevegger, tilknytning til ventilasjonsanlegg, vesentlig arbeid på radiatorene og andre tekniske installasjoner.

Varslingsskjema for oppussingsarbeider 

Bruk dette skjemaet for å varsle beboere om oppussing. Fyll ut og heng på tavla i oppgangen. 

Publisert 26.8.2010 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 5.4.2022 av Ola Nordal.

blindernveien.no ble sist oppdatert 24.3.2022.